مدیر مالی و حسابداری (financial manager)

اگر خود را بلندپرواز و سخت‌کوش می‌دانید، برای چالش‌های بزرگ، مدیریت بحران ،حل مساله و مارکتینگ در لحظه آماده‌اید و می‌توانید از هر فرصتی برای رشد و ترقی استفاده کنید، جای شما در مغز رایانه است.

ایران - تهران
مالی

مدیر مالی و حسابداری (financial manager)

وظایف :

• تهیه و تنظیم صورتحسابهای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی و ارسال به مراجع ذیر بط و پیگیری تا مرحله نهائی
• هماهنگی با ذیحسابان و پاسخگوئی به کلیه امور مربوط به اسناد مالی و حسابداری
• کنترل و نظارت بر حضور و غیاب کارکنان حسابداری و ارسال گزارش ماهیانه عملکرد واحد حسابداری به تفکیک وظایف و اعتبارات هزینه شده و مانده اعتبارات به تفکیک فصول
• تفکیک اسناد و تحویل اسناد تفکیک شده به مراکز مربوطه
• انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب
• تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
• کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنماییهای لازم به آنها
• انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
• بررسی لازم در مورد صورت حسابهای تنظیم شده و اصلاح موارد مورد نیاز بر حسب مقررات مالی
• کنترل صورت مغایرت بانکی وحسابهای مرتبط و رفع اختلاف موجود
• نظارت بر شناسایی ، واریز و ثبت درآمدها در سیستم نوین مالی
• نظارت بر امور اموال و دفاتر اموالی و سیاهه های مربوطه
• انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات
• مراقبت از اسناد و مدارک حسابداری