مدیر منابع انسانی

اگر خود را بلندپرواز و سخت‌کوش می‌دانید، برای چالش‌های بزرگ، مدیریت بحران ،حل مساله و مارکتینگ در لحظه آماده‌اید و می‌توانید از هر فرصتی برای رشد و ترقی استفاده کنید، جای شما در مغز رایانه است.

ایران - تهران
اداری

مدیر منابع انسانی

وظایف : 

•  تهیه شرح شغل و به روز نگاه داشتن آنها
• تدوین استراتژی و برنامه جهت جذب و نگهداشت کارکنان
• اجرای فرآیندهای مرتبط با افزایش رضایت کارکنان
• مشارکت در تدوین استراتژی های شرکت با تمرکز بر سرمایه انسانی
• برنامه ریزی رویدادهای داخلی کارکنان
• مستندسازی فرآیندها و گزارشات مرتبط با مدیریت منابع انسانی از قبیل برنامه جذب، ارزیابی، استخدام، آموزش و غیره
• نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی
• درخواست نیروی انسانی (تامین نیروی انسانی لازم برای رسیدن به اهداف)
• قرارداد (نظارت بر قراردادهای منعقد با نیروهای انسانی و اجرای آن)
• ارزیابی عملکرد پرسنل و بازخورد (ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کارکنان)
• نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با منابع انسانی
• رعایت قوانین اداری و انضباطی سازمان
• صدور احکام کارگزینی
• مسلطه به قوانین کار و تامین اجتماعی
• مسلط به نرم افزارهای آفیس
• انجام امور رفاهی کارکنان
• انجام وظایف اداری و نگهداری از سوابق قانونی
• تسلط به نظام حقوق و دستمزد و امور کارکنان