مدیر امور حقوقی و قراردادها

اگر خود را بلندپرواز و سخت‌کوش می‌دانید، برای چالش‌های بزرگ، مدیریت بحران ،حل مساله و مارکتینگ در لحظه آماده‌اید و می‌توانید از هر فرصتی برای رشد و ترقی استفاده کنید، جای شما در مغز رایانه است.

ایران - تهران
حقوقی

مدیر امور حقوقی و قراردادها


شرح شغل و وظایف

 • مدیریت و حصول اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات
 • ایجاد و مدیریت خط مشی های اخلاقی.
 • توسعه برنامه های پیشگیری قوانین و اجرای آن ها.
 • مشاوره تخصصی حقوقی
 • دعاوی و امور قضایی
 • تهیه و تنظیم صورت جلسات مجامع عمومی، عادی و فوق العاده.
 • انجام امور مربوط به ثبت شرکت ها.
 • انجام امور مربوط به ثبت علائم تجاری.
 • تهیه و تنظیم اسناد مدارک مناقصه، مزایده و ... .
 • نگهداری و حفاظت از اسناد، مدارک و پرونده های حقوقی.
 • تشکیل بانک اطلاعات حقوقی و قانونی شرکت ها.
 • اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه ها.
 • برنامه ریزی، ساماندهی، اولویت بندی و انجام پژوهش های حقوقی مورد نیاز.
 • ساماندهی آموزش های حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان حقوقی.
 • جمع آوری و طبقه بندی کلیه قوانین، ضوابط و مقررات و دستورالعمل های واحدهای قضایی و حقوقی مرتبط و نیز منابع و ماخذ حقوقی بین المللی.
 • انعکاس نظرات مشورتی به واحدهای مختلف در زمینه مسایل حقوقی و قراردادی.
 • جمع آوری و بررسی قراردادهای منعقده از نظر رعایت دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط.
 • تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی از وضعیت پرونده های حقوقی و قراردادها، حسب نیاز.
 • جمع آوری، بررسی، تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ... .
 • تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی در رابطه با فعالیت های واحد برای ارایه به مافوق.
 • تنظیم و تایید قراردادهای مورد نیاز واحدها و پاسخگویی به استعلام های مربوط به آن ها.
 • انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادها.
 • اخذ و رسیدگی و انجام اقدام های لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادها.
 • وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادها.
 • تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان به صورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه.
 • بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از سوی واحد ها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی با موازین حقوقی، مالی و...
 • رسیدگی به موارد مالیاتی شرکت